نمونه محاسبه نرخ یک نفر ساعت کار در کلان شهرها بجز تهران در سال 1395


نصب و راه اندازی تجهیزات پردازش داده ها - سرورها


تقسیم بندی سرورها بر اساس نوع تکنولوژی پردازنده انجام گرفت که به منظور سهولت مشابهت به سه دسته کلی :
- Base Servers X86
- Base Servers 2 Itanium
- Base Servers RISC
به منظور دسته بندی سرورها در محدوده کوچک ، متوسط و بزرگ و تعیین تعرفه خدمات نصب و راه اندازی سرورها ، جدول زیر تشگیل گردید.

شرح فعالیت small Medium Enterprise
one or 2 processors 4+ processors Blade Servers
1-بررسی اولیه محل استقرار سرور Free 396000 1199000
2- نصب سخت افزاری سرور
2-1- رک 790000 790000 2T2+1E2*N
2-2- رومیزی Free Free -
3- Wiring 396000 396000 1199000
4- تست اولیه 635000 635000 1T1+0.5T1*N
5- پیکربندی Raid و حافظه * 635000 635000 1E2+0.5E2*N
TT نصب حداقل OS ** - - -
6-1- نصب سیستم عامل ویندوز 719000 719000 1E2*N
6-2- سایر موارد ( سایر OS ) 1199000 1199000 E2*N
* منوط به اعلام استراتژی از طرف کارفرما
** تهیه OS و داریور های مورد لزوم برای نصب به عهده کار فرما می باشد .
مبالغ بر اساس جدول ضریب شغلی :
E1:کارشناس فوق تخصصی E2: کارشناس تخصصی
T1: تکنسین درجه یک T2: تکنسین درجه دو
N: تعداد Blade ها